Warunki świadczenia usług elektronicznych w serwisie Fun-club.pl


 1. Definicje:
  • BAUER - oznacza Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132
  • Regulamin - oznacza niniejszy dokument.
  • Portal fun-club.pl - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez BAUER, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez BAUER i/lub jej Partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
  • Partner - oznacza podmiot współpracujący z BAUER.
  • Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu fun-club.pl i/lub Usług.
  • Usługi - oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:
   • Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu fun-club.pl;
   • Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych Portalu fun-club.pl.
 2. Postanowienia ogólne
  • Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu fun-club.pl i zakres odpowiedzialności BAUER.
  • Regulaminy, określające szczegółowe zasady korzystania z Usług, udostępniane są przez BAUER, na stronach umożliwiających korzystanie z tych Usług.
  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W przypadku, gdy określone serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego serwisu.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług
  • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron serwisu.
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, o których mowa w pkt II ust. 5.
 4. Warunki techniczne
  • Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
   • hardware,
   • połączenie z siecią Internet,
   • przeglądarkę internetową,
   • inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.
  • BAUER zastrzega, że w niektórych przypadkach dla skorzystania z pełnej funkcjonalności Portalu fun-club.pl, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.
 5. Prawa i obowiązki Użytkowników
  • Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu fun-club.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
  • Zakazane jest korzystanie z Portalu fun-club.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
  • Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.k. ul. Motorowa 1 04-035 Warszawa.
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
  • Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez BAUER.
 7. Odpowiedzialność BAUER
  • BAUER nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu fun-club.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
  • BAUER zastrzega, że korzystanie z Portalu fun-club.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
  • BAUER nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu fun-club.pl przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu fun-club.pl sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  • BAUER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu fun-club.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
  • BAUER nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu fun-club.pl w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
  • BAUER nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu fun-club.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.
 8. Prawa własności intelektualnej
  • Przyjęty w na stronach Portalu fun-club.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
  • Portal fun-club.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
  • Treści udostępniane na stronach Portalu fun-club.pl mogą być opatrzone znakiem "Copyright © 1990-2013 BAUER. Wszystkie prawa zastrzeżone"
  • Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, BAUER udostępnia na stronach Portalu fun-club.pl na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
  • Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu fun-club.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
  • Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu fun-club.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych./li>
  • Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu fun-club.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
  • Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu fun-club.pl w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BAUER poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu fun-club.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu fun-club.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
  • Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu fun-club.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają BAUER niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 9. Ochrona prywatności
  • BAUER gwarantuje Użytkownikom Portalu fun-club.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
  • BAUER w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
  • W ramach świadczenia niektórych Usług BAUER zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.
  • BAUER zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.
  • BAUER gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa
 10. Ochrona danych osobowych
  • BAUER zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez BAUER zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest BAUER. BAUER może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z BAUER, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • BAUER przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Przetwarzanie danych osobowych w innym celu może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosowej zgody Użytkownika oraz jedynie w zakresie uzyskanego zezwolenia.
  • Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez BAUER.
  • BAUER zastrzega, że w przypadku zgłaszania BAUER problemów związanych z korzystaniem z Portalu fun-club.pl, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa BAUER do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 11. Postanowienia końcowe
  • Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
  • BAUER zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu fun-club.pl w formach stosowanych w Internecie.
  • BAUER zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Portalu fun-club.pl i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu fun-club.pl.